Biznesi juaj.

Zgjidhjet tona.

IT Infrastructure Services

Cloud- Services

Network Planing

Managed Services

GDPR-Services

Workplace As a Service

Successful network design

A modern network today has to offer more than just high speed, port density and good administration. Topics such as programmability, plug & play, security and visibility are now the focus. The situation is similar in the data center area. In order for the IT department to be able to react to new requirements in cloud computing within hours, manufacturers are increasingly concentrating on the service concept and adding software to the hardware to be installed.

Which requirements have to be considered in network planning?

 • Clear presentation of complex structures in a uniform management interface
 • Configuration via drag & drop
 • Easy installation of new devices via plug & play
 • "Klickbare" CLI
 • Control of access and rights allocation for networks by an engine that is separate from the controller
 • Port-based malware

The interaction of individual components and types of media is becoming more complex and requires a high level of know-how and responsibility.

We support you with network planning and network design and offer you a comprehensive complete package for your modern network.

Relieve employees and gain security with IT outsourcing

Planning, design, implementation, operation - our IT infrastructure services range from the development of an IT strategy, IT user service and project management to the organization of a complete IT infrastructure including IT outsourcing. On the basis of our many years of experience, our consultants work with you to develop an individual strategy that exactly matches your wishes and projects. Our consultants are characterized by years of practical experience, manufacturer independence and the ability to think outside the box.

Are you interested in IT outsourcing and would like to find out more about our infrastructure services? Feel free to make an appointment for a non-binding consultation.

Competitive advantages with cloud services

Cloud services are gaining in importance - especially for IT services within internal departments.

The competitiveness of a company depends on how quickly and flexibly it can react to customer requirements. The IT organization plays an essential role in this. It gives the company a strategic competitive advantage based on innovative technologies . We at CNW support you with our cloud portfolio in the successful implementation with regard to your needs and requirements:

 • Which cloud services make sense for your company?
 • Which parts / services of your IT can sensibly be relocated to the cloud?
 • How can the return of the services be implemented?
 • How is it ensured that German standards are adhered to?

The requirements for services are as different as the companies themselves. In order to ensure optimal implementation, CNW offers a coordinated portfolio of different cloud solutions:

 • Disaster Recovery-as-a-Service
 • Backup-as-a-Service
 • Veeam Cloud Connect

Would you like to find out more about our cloud services? Feel free to contact us!

CNW supports companies in the implementation of compliance with GDPR obligations

The European General Data Protection Regulation (EU- GDPR ) came into force on May 25, 2018. Associated with this are a number of changes in the handling of personal data. The supervisory authorities see entrepreneurs, management and data protection officers in particular as being responsible.

The CNW Security division has set up its own competence team with our partner TAROX especially for this case. This team is tailored to small and medium-sized enterprises (SMEs) and provides system house partners and commercial customers with expert advice on GDPR issues.

Do you need support in implementing your GDPR regulations? We'll help you!

Successful network design

A modern network today has to offer more than just high speed, port density and good administration. Topics such as programmability, plug & play, security and visibility are now the focus. The situation is similar in the data center area. In order for the IT department to be able to react to new requirements in cloud computing within hours, manufacturers are increasingly concentrating on the service concept and adding software to the hardware to be installed.

Which requirements have to be considered in network planning?

 • Clear presentation of complex structures in a uniform management interface
 • Configuration via drag & drop
 • Easy installation of new devices via plug & play
 • "Klickbare" CLI
 • Control of access and rights allocation for networks by an engine that is separate from the controller
 • Port-based malware

The interaction of individual components and types of media is becoming more complex and requires a high level of know-how and responsibility.

We support you with network planning and network design and offer you a comprehensive complete package for your modern network.

Professional IT operations with managed services

The CNW Service Desk takes care of the smooth functionality of your IT. As a managed services provider, we complement and relieve your IT department, giving you more flexibility and freedom. In times of increasing complexity, it is important to us that you have a reliable single point of contact for all topics at your side.

We offer you:

 • An IT service management that provides transparent and regular information about the progress of your tickets and service requests
 • Fast response & solutions
 • Availability & professionalism
 • Binding support with clearly defined SLAs
 • Proactive service - we ensure that disruptions do not arise in the first place

Are you still looking for a reliable IT partner? Convince yourself of our portfolio!

Ndihmojini punonjësit dhe fitoni siguri me ndihmën e IT outsourcing

Planifikimi, dizenjimi, zbatimi, funksionimi - shërbimet tona të infrastrukturës IT shkojnë nga zhvillimi i një strategjie IT, shërbimi i përdoruesit të IT dhe menaxhimi i projektit deri në organizimin e një infrastrukture të plotë IT përfshirë IT outsourcing . Bazuar në përvojën tonë shumëvjeçare, konsulentët tanë punojnë me ju për të zhvilluar një strategji individuale që përputhet saktësisht me dëshirat dhe projektet tuaja. Konsulentët tanë karakterizohen nga vite përvojë praktike, pavarësia e prodhuesit dhe aftësia për të menduar jashtë kutisë.

Jeni të interesuar në dhënien e IT outsourcing dhe dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve tona të infrastrukturës? Mos ngurroni të caktoni një takim për një konsultim jo detyrues.
Përparësitë konkurruese me shërbimet cloud

Shërbimet cloud po fitojnë rëndësi - veçanërisht për shërbimet e TI -së brenda departamenteve të brendshme.

Konkurrenca e një kompanie varet nga sa shpejt dhe me fleksibilitet mund të reagojë ndaj kërkesave të klientit. Organizata e TI -së luan një rol thelbësor në këtë. I jep kompanisë një përparësi konkurruese strategjike bazuar në teknologji inovative. Ne në CNW ju mbështesim me portofolin tonë në cloud në zbatimin e suksesshëm në lidhje me nevojat dhe kërkesat tuaja:

 • Cilat shërbime cloud kanë kuptim për kompaninë tuaj?
 • Cilat pjesë/shërbime të IT tuaj mund të zhvendosen në mënyrë të arsyeshme në cloud?
 • Si mund të kthehet shërbimet të zbatohen?
 • Si sigurohet që standardet gjermane respektohen?

Kërkesat për shërbimet janë po aq të ndryshme sa vetë kompanitë. Për të siguruar zbatimin optimal, CNW ofron një portofol të koordinuar të zgjidhjeve të ndryshme cloud:

 • Disaster Recovery-as-a-Service
 • Backup-as-a-Service
 • Veeam Cloud Connect
Dëshironi të mësoni më shumë rreth shërbimeve tona cloud? Mos ngurroni të na kontaktoni!
Dizajni i suksesshëm i rrjetit

Një rrjet modern sot duhet të ofrojë më shumë sesa shpejtësi të madhe, dendësi porti dhe administrim të mirë. Temat si programueshmëria, plug & play, siguria dhe dukshmëria tani janë në fokus. Situata është e ngjashme në zonën e qendrës së të dhënave. Në mënyrë që departamenti i TI -së të jetë në gjendje të reagojë ndaj kërkesave të reja në cloud computing brenda pak orësh, prodhuesit po përqendrohen gjithnjë e më shumë në konceptin e shërbimit dhe duke shtuar softuer në harduerin që do të instalohet.

Cilat kërkesa duhet të merren parasysh në planifikimin e rrjetit?

 • Prezantim i qartë i strukturave komplekse në një ndërfaqe të njëtrajtshme menaxhimi
 • Konfigurimi nëpërmjet drag & drop
 • Instalim i lehtë i pajisjeve të reja nëpërmjet plug & play
 • CLI "Klickbare"
 • Kontrolli i qasjes dhe ndarjes së të drejtave për rrjetet nga një motor që është i ndarë nga kontrolluesi
 • Malware i bazuar në port

Ndërveprimi i përbërësve individualë dhe llojeve të mediave po bëhet më komplekse dhe kërkon një nivel të lartë njohurish dhe përgjegjësie.

Ne ju mbështesim me planifikimin e rrjetit dhe hartimin e rrjetit dhe ju ofrojmë një paketë të plotë të plotë për rrjetin tuaj modern.
Operacionet profesionale të TI -së me shërbime të menaxhuara

Tavolina e Shërbimit CNW kujdeset për funksionimin e qetë të IT tuaj. Si një ofrues shërbimesh të menaxhuara , ne plotësojmë dhe lehtësojmë departamentin tuaj të TI -së, duke ju dhënë më shumë fleksibilitet dhe liri. Në kohë të rritjes së kompleksitetit, është e rëndësishme për ne që të keni një pikë kontakti të besueshme të besueshme për të gjitha temat në anën tuaj.

Ne ju ofrojmë:

 • Një menaxhim i shërbimit të TI -së që siguron informacion transparent dhe të rregullt në lidhje me ecurinë e biletave tuaja dhe kërkesave të shërbimit
 • Përgjigje dhe zgjidhje të shpejta
 • Disponueshmëria dhe profesionalizmi
 • Mbështetje e detyrueshme me SLA -të e përcaktuara qartë
 • Shërbimi proaktiv - ne sigurohemi që ndërprerjet të mos lindin në radhë të parë
A jeni ende në kërkim të një partneri të besueshëm IT? Binduni për portofolin tonë!
CNW mbështet kompanitë në zbatimin e pajtueshmërisë me detyrimet e GDPR

Rregullorja e Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (BE- GDPR ) hyri në fuqi më 25 maj 2018. Të shoqëruara me këtë janë një numër ndryshimesh në trajtimin e të dhënave personale. Autoritetet mbikëqyrëse i konsiderojnë sipërmarrësit, zyrtarët e menaxhimit dhe mbrojtjen e të dhënave si përgjegjës.

Divizioni i Sigurisë CNW ka krijuar ekipin e tij të kompetencës me partnerin tonë TAROX veçanërisht për këtë rast. Ky ekip është përshtatur për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) dhe u siguron partnerëve të sistemeve të shtëpisë dhe klientëve tregtarë këshilla ekspertësh për çështjet e GDPR.

A keni nevojë për mbështetje në zbatimin e rregulloreve tuaja të GDPR? Ne do t'ju ndihmojmë!
Qira në vend të kostove të larta të investimit

Për shkak të dixhitalizimit, ciklet e produkteve po bëhen gjithnjë e më të shkurtra. Softueri dhe hardueri në vendet e punës zakonisht janë të vjetruara pas tre vjetësh dhe duhet të zëvendësohen në mënyrë që të mbeten konkurrues.

Modeli "Workplace-as-a-Service" u ofron kompanive mundësinë e pajisjes së vendeve të tyre të punës me pako të konfigurueshme individualisht të pajisjeve dhe softuerit më të fundit. Specialiteti: në vend që të blejnë paketat për shumë para, ato merren me qira vetëm me parimin WaaS. Si rezultat, kompanitë mund të bashkojnë zonat e tyre të punës dixhitale individualisht dhe t'u ofrojnë punonjësve të tyre teknologjinë më moderne në çdo kohë pa pasur nevojë të investojnë rregullisht shuma të mëdha në pajisje të reja IT.

Përparësitë tuaja më të mëdha?

 • Paketat e konfigurueshme individualisht
 • Pajisjet kompjuterike dhe softueri më i fundit
 • Reagim fleksibël ndaj tendencave aktuale
 • Angazhim me kapital të ulët
 • Kosto operative të parashikueshme dhe transparente
 • Zëvendësimi i harduerit brenda 24 orëve nëse humbet ose dëmtohet
Të interesuar parimi i punës në vend të punës? Binduni për këtë dhe caktoni një takim për një konsultë!
Slider Photo

Rreth ColNetworks

Ndihmë për departamentin tuaj të IT. Hapësirë e lirë edhe për kompaninë tuaj.

Kush Jemi Ne

Si ekspert IT, ju përfitoni nga njohuritë tona shumëvjeçare dhe portofoli ynë i larmishëm i produkteve. Klientët tanë na vlerësojnë për përgjigjen tonë të shpejtë, disponueshmërinë fleksibël dhe zgjidhjet efikase.

Çfarë Bëjmë Ne

Ne në CNW ju mbështesim në transformimin dixhital dhe ju ndihmojmë të arrini qëllimet tuaja individuale të biznesit me zgjidhje të personalizuara për IT dhe infrastrukturën IT.

Pse CNW

Me CNW ju keni një partner IT pranë jush i cili është atje për ju me ekspertizë dhe qëndrueshmëri!

Partnerët tanë

EKIPI YNË

Ekipi ynë ka më shumë se dy dekada përvojë në infrastrukturën e TI-së, përfshirë monitorimin e rrjetit 24/7, mbrojtjen e sigurisë, shërbimet cloud, arnimin proaktiv të softuerit, mbështetjen teknike në vend dhe të largët, kopjimin e të dhënave \ rimëkëmbjen e fatkeqësive të vazhdueshmërisë (BCDR), menaxhimin e shitësve, planifikimi i teknologjisë, dhe më shumë.

Ridvan Halimi

Menaxhuesi
Një Ekspert IT me një përvojë të praktikës/punës në industrinë e teknologjisë së informacionit dhe shërbimeve.

Onur Yüksel

Inxhinieri i Sistemit it

Christian Dangel

Inxhinier i sistemit junior

Brand World

NE PO PUNëSOJMë

 • IT System Engineer
 • FISI

Ne jemi gjithmonë në kërkim të individëve të talentuar për të përfshirë në ekipin tonë të ofruesve të shërbimeve të menaxhuara nga TI që duan të formojnë të ardhmen e teknologjisë dhe që besojnë në fuqinë e bashkëpunimit.
Ne po kërkojmë një Administrator të Sistemit IT për t'u bashkuar me ekipin tonë! Nëse jeni të motivuar për të punuar me një staf të shkëlqyer dhe kualifikimet tuaja plotësojnë kërkesat tona, atëherë ju ftojmë të aplikoni për t'u bërë pjesë e jona.

Ne jemi në kërkim të një specialisti IT, i specializuar në integrimin e sistemit - 2022 për t'u bashkuar me ekipin tonë! Nëse jeni të motivuar për të punuar me një staf të shkëlqyer dhe kualifikimet tuaja plotësojnë kërkesat tona, atëherë ju ftojmë të aplikoni për t'u bërë pjesë e jona.

FAQs

Kërkoni ndihmë?

Ka disa nga pyetjet më të zakonshme që njerëzit bëjnë kur kanë nevojë për ndihmë. Duke shpresuar që edhe ata mund t'ju ndihmojnë, gjeni përgjigjet e këtyre pyetjeve, për gjithçka tjetër mos ngurroni të na kontaktoni.

You're looking for anything else? Feel free to contact us!

Ne në CNW i trajtojmë me kujdes të veçantë secilin prej problemeve tuaja, në rast se keni problem me rrjetin atëherë ju sugjerojmë të dërgoni një mesazh më të detajuar ose të na kontaktoni me telefon.

Për të mësuar më shumë rreth shërbimeve që ne si CNW ofrojmë atëherë ju sugjerojmë të na kontaktoni me telefon ose t’i shihni në menunë e shërbimeve.

Ne si CNW mund t’ju ndihmojmë në instalimin e aplikacioneve si TeamViewer dhe të gjithë të tjerët, thjesht dërgoni një mesazh me të dhënat tuaja ose na kontaktoni me telefon.

Kontaktoni

Na gjeni përmes

Kontaktoni!

Ne jemi të lumtur t'u përgjigjemi pyetjeve tuaja. Plotësoni formularin dhe ne do të ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur!